Møtevirksomhet

PERSONALMØTER
Minimum et møte i måneden, varighet 3,5 timer.
Møtene blir brukt til planlegging og utvikling.


ARBEIDSMØTER
Av og til føler vi som personale at praktiske gjøremål hoper seg opp. Det er for lite å gjøre på en dugnad og for mye til at vi kan ta det i arbeidstiden. Personalet kommer da sammen en kveld og får arbeidet unna : ommøblering, reparasjoner, enkelt vedlikehold, forberedelser til et tema…


FORELDREMØTER
I august hvert år har vi foreldremøte for nye foreldre

Vi legger opp til et foreldremøte i september/oktober hvor årsplanen bl.a. blir tatt opp. ”Nye” og ”gamle” foreldre møtes for første gang, vi har tid til å svare på spørsmål og nyttig informasjon blir gitt.FORELDRESAMTALER
Vi planlegger to foreldresamtaler pr. barn i året; en om høsten som er obligatorisk og en om våren.


ÅRSMØTE
Her har alle familier i barnehagen møteplikt.
Årsmøtet skal være gjennomført innen utgangen av april hvert år.
Se vedtektene for Hakkebakkeskogen barnehage for mer informasjon.


SAMARBEIDSMØTER MED ANDRE
Ved behov kontakter vi pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), familiesenteret/helsestasjonen, norsk skolen, barnevernet  …..
for veiledning eller direkte hjelp.


DUGNADER
Dugnad gjennomføres en lørdag på våren, og en lørdag på høsten. Det settes også opp en alternativ ukedag nært opp til dugnadslørdagene både vår og høst, slik at flest mulig skal ha mulighet til å stille. Det finnes en mulighet for å betale seg fri, om man ikke har anledning til å stille opp på dugnad, det koster 550,- pr gang pr familie.  Barnehagen sender faktura.


INNEMILJØET
I Hakkebakkeskogen barnehage tenker vi på innemiljøet. Når du skal inn i barnehagen er det fint om du tar av deg skoene, slik at vi slipper vann, søle og sand på gulvene der barna leker. Det finnes også to kurver – en for nye, blå plast-trekk som kan brukes utenpå sko inne i barnehagen og en for brukte plasttrekk.