Møtevirksomhet

PERSONALMØTER
Minimum et møte i måneden, varighet 3 timer.
Møtene blir brukt til planlegging og utvikling.


ARBEIDSMØTER
Av og til føler vi som personale at praktiske gjøremål hoper seg opp. Det er for lite å gjøre på en dugnad og for mye til at vi kan ta det i arbeidstiden. Personalet kommer da sammen en kveld og får arbeidet unna : ommøblering, reparasjoner, enkelt vedlikehold, forberedelser til et tema…


FORELDREMØTER
Vi legger opp til et foreldremøte i september/oktober hvor årsplanen bl.a. blir tatt opp. ”Nye” og ”gamle” foreldre møtes for første gang, vi har tid til å svare på spørsmål og nyttig informasjon blir gitt.


FORELDRESAMTALER
Vi planlegger to foreldresamtaler pr. barn i året; en om høsten som er obligatorisk og en om våren.


ÅRSMØTE
Her har alle familier i barnehagen møteplikt.
Årsmøtet skal være gjennomført innen utgangen av april hvert år.
Se vedtektene for Hakkebakkeskogen barnehage for mer informasjon.


SAMARBEIDSMØTER MED ANDRE
Ved behov kontakter vi pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), familiesenteret/helsestasjonen, norsk skolen, barnevernet  …..
for veiledning eller direkte hjelp.


DUGNADER
Det arrangeres felles dugnad hver høst og vår.
Styret har ansvaret for ordningen og vil informere om arbeidsoppgaver.
Dugnadsarbeidet er viktig og det er en fin mulighet til å gjøre det trivelig rundt barna og bli kjent med andre foreldre.


INNEMILJØET
I Hakkebakkeskogen barnehage tenker vi også på innemiljøet.
I gangen står det to kurver – en for nye, blå plast-trekk som skal brukes utenpå sko inne i barnehagen og en for brukte plasttrekk. Vi unngår da vann, søle og sand på gulvene der barna leker.